Zilahi Református Egyházmegye

Szilágyballa

Szilágyballa

 

Szilágyballa,szilágymegye(Salaj) északnyugati részén található.A települést átszeli a Zilah-patak,a Nagykároly-Zsibó vasútvonal,valamint a Szatmár-Kolozsvárt összekötő, nemzetközi(E60)műút is. Szilágyballa a  Tövishátat ,(mint Partiumi tájegységet) alkotó 40 falu,legnyugatibb települése.A falu első irásos emlitése 1341-ből való a Váradi Registrumban.Ekkor BARLA néven emlitik,ami a környéken,akkoriban található barlangokra való utalás is lehet,ahova a török-tatár támadások idején menekült a falu lakossága,vagy azokban laktak).A falu, Vitéz János ,váradi püspök tulajdona volt,később a losonczi Bánffy család birtokolja ,kisebb-nagyobb megszakitásokkal a XX. sz-ig.A falu neve az 1800-as években veszi fel a Szilágy előnevet,amikor elkészül az azt átszelő vasútvonal.Első temploma,fából épült ,ami később leégett.Sajnos erről szóló adatokkal nem rendelkezünk,de azt tudjuk,hogy tornya is volt,amelyben egy 165 kg-os harang hivta a hiveket, Isten házába,”Ballai Harang”felirattal,ami mindmáig megtalálható az új templom tornyában.

A reformációra való áttérés ideje csak valószinüsithető de 1527 vagy 1556 körül már biztos ,hogy az „új hit”követőivé lettek,azaz reformátusok.Ugyanis ekkoriban munkálkodtak a szilágyságban magyar reformátoraink:Dévai Biró Mátyás,Szegedi Kiss István, Ippi Bertalan,Kálmáncsehi Sánta Márton és Szegedi Lajos krasznai református lelkipásztorok,hitújjitók.  A mai templom 1782-84 között épült,kőből és téglából.Dél-nyugati fekvésü,250 négyzetméter alapterületü(420 férőhelyes) a tornyon kívül,ami 25 négyzetméter alapterületü és 25 méter magas.A templom Bereczki György,akkori ballai lkp.idején épült,Domokos Márton és Demjén Márton kurátorságukban.Az épités közmunkával történt.Az épités levezetője nem ismert.Az viszont igen,hogy a torony 50 évvel később készült el ,mint a templom,mivel a téglaégető cigány becsapta az egyházat.Végül az akkori Zilahi torony mintájára,1835-ben büszkén magasodott a falu apró házai fölé. A templom és torony berendezése átlagos,a legtöbb szilágysági templommal azonos.Úrasztala újkeletü,ovális.Szószéke téglából épült de faburkolat takarja.A hangfogó vagy korona, fiait tápláló pelikánt ábrázol.Teritői a vidékre régen nem jellemző „irásos”,amit a hivek készitettek.Az első orgona 1802-ből való de 1863-ban lecserélik egy 8 változatúval,amit Jónás István készitett.A templom állaga,mind kül,mind beltéren,jó.A templom tornyában 4 harang lakik.A legrégebbi egy 10 kg-os,u.n.”Lélekharang”,ami a XIV.században készült és csak temetéseken ,illetve esztendő búcsúztatáskor használják.1917-ben,hadi célokra két harangot is elvittek az egyháztól: a kisebbiket 1918-ban,mint műemléket visszaadták.Rajta ez a felirat olvasható:”BALLAI  HARANG  1684”Származása ismeretlen,csak a szájhagyomány tartja,hogy egy a faluban levő kút takaritásakor találták,vagy pedig egy elrománosodott  magyar falu lakóitól vették át.A nagyobbikon,amit nem adtak vissza,ez a felirat volt:”A BALLAI REFORMATA ECCLA  MAGA TULAJDON KÖLTSÉGÉVEL ÖNTETTE ISTEN DICSŐSÉGÉRE.ESAIAS II.RÉSZ 3 VERS:JERTEK A JÁKÓB ISTENÉNEK HÁZÁBA,HOGY TANITSON AZ Ő ÚTÁRA,ÉS JÁRJATOK AZ Ő ÚTAIBAN.ANNO 1767”.A nagyobbik helyébe 1928-ban készitett az egyházközség Klein Oszkár Kudzsiri cégénél egy 315 kg-t,melynek felirata: „Isten dicsősségére öntette A Szilágyballai egyházközség.Az Úr 1928-ik esztendejében.Öntette Klein K Oszkár Kudzsiron.”  A negyedik harangot,1981-ben öntette az egyházközség Vass Zoltán tenkei lelkipásztor mühelyében.Ennek súlya 220 kg.Felirata, mindössze készitésének évszáma:1981.Valószinü a kommunista eszmék nem engedélyeztek mást(lkp.megj.).

A templomon csak egy jelentősebb átalakitást eszközöltek fennállása óta:1894-ben kibővitették,mivel szűknek bizonyult(!!!).A nyugati fal kibontásával,száz férőhelyet nyernek.A tetőzet is 100 évente cserélődött:először zsindely,aztán cserép,jelenleg horgonyzott lemez.Az egyházközség saját cimerrel rendelkezik,amit Ft. Csűry István püspök úr jelenlétben áldottunk meg 2011-ben.A gyülekezet lélekszáma,alig 25 év alatt,20 %-al apadt,igy ma 908 lelket számlál.Átlagéletkora,60 év.Egyházközségünk gazdag épületegyüttessel rendelkezik.Két volt felekezeti iskolai épülete is még megvan és használjuk egyházi célokra:az egyik egy  egytantermes iskola, 1922-ből a parókia udvarán.Ma ,bibliaórákra,vallás,énekóra,ifjusági és hasonló egyházi alkalmakra van igénybe véve.A másik épület az állami iskola mellett található és az államositáskor,kéttantermes,kéttanitónak szolgálati lakást adó felekezeti iskola volt,amit államositottak és kúltúrháznak használtak 2006-ig,amikor visszaadtak ugyan de ezzel csak a volt tulajdonosokat sújtották mivel a község azóta se épitett kúltúrházat igy, csak ilyen célra kell használni de a felújjitás az emberekre rótta a terhet a község helyett.A presbitérium még 1997-ben elhatározta egy mai modern Gyülekezeti Ház épitését,ami 2001-re fel is épült,”pirosba”.A teljes befejezés még várat magára mivel megnövekedtek birtokaink és terheink.Érdemes megjegyezni,hogy a Magyar kormány ,eddig 3 millió forinttal támogatta az épitkezést,a Román,egy lejjel sem. Pedig kértünk. A lelkészi lakás(parókia)1965-ben épült.Akkor(vidéken)  modern,fürdőszobával ellátott,három szoba konyha-kamarás épület volt.Mára már az idő meghaladta(az eszközölt időközi átalakitások ellenére is), és az új lelkészre vár a feladat,hogy a mai igények szerintit épitsenek helyette.Mint öt évvel nyugdijazás előtt álló lelkész,ugy gondolom, ez nem is annyira feladat az új lelkésznek,mint  iránta való  tisztelet.

A szilágyballán szolgáló református lelkészek névsora, kezdetektől napjainkig:Csapai Miklós(1685-1703),Krasznai Bertalan(1703-1721),Galambfalvi Miklós(1721-1749),Zilahi Valkai András(1750-1759),Bessenyei Bálint(1759-1775),Bereczky György(1775-1796),Szakács Pál 1797,Málnási Benjámin(1797-1814),Réthi József(1815-1817),Kállai Nagy József(1817-1834),Faragó István 1835,Faragó József(1836-1875 esperes),Dobay Lajos(1877-1900),Nagy Zsigmond(1901-1909),Erdélyi László(1910-1918),Borbély Sándor 1919,Fodor Béla(1920-1951),Hegyi Péter(1952-1960 esperes),Bardóczi Domokos(1961-1965 h.lkp.),Ady Béla(1966-1977),Sóki Lajos(1977-1988),Fazakas László(1989-1991),Boros Árpád 1992-től ).

Szinte lehetelen feladat 500 év történelmét  egy lapba tömöriteni .

 

A reformáció 500 –ik évfordulója tiszteletére,legyen ez a tömör megemlékezés,tisztelgés az Úr és hitvalló eleink előtt.Az Úr áldja és védje az ő népét,még megérkezünk a nekünk szánt helyre. Ámen.

Best UK Bookis l.betroll.co.uk Ladbrokes
How to get bonus http://w.betroll.co.uk/ Will Hill