Zilahi Református Egyházmegye

Szilágyfőkeresztúr

Szilágyfőkeresztúr

Szilágyfőkeresztúr a Szilágyság belsejében mondhatni közepén terül el, a megyeközponttól Zilahtól 12 km-re északra a Szilágycseh-Nagybánya felé vezető út kétoldalán.

A falunk nevének első emlitése a legújabb kutatások szerint  1216-ból van „ de Villa Sancta Crucis”/váradi regesztrum/.A következő emlitése 1313  Sancta Cruce de Zylag.A XV.században tőbbször is előfordul említése a következő sor és idörendben: Kerezthwr, Kereztur 1448,Kereszthwr 1475, Keresztur 1493. Úgy mint Szilágifeökereszthur 1639,Szilágyfeo Keresztur 1640, Szilágy Keresztur 1750, Szilágy Fő Keresztur 1760, Szilágyfőkeresztúr, Hohen-Kreutz,Krisztur 1808.   

Szilágyfőkeresztúr nevének megfejtése külőn nyelvészeti csemegének tekinthető. Kivétel nélkül mind az öt szava,melyből neve áll a magyar nyelv kezdeteire utal.Az első önálló szó a „ szil” a fafajta, ezen a vidéken akkoriban egyáltalán nem volt ritka, mint manapság.Az „ ágy ” a régi magyar nyelvben a völgy , a meder kifejezésére szolgált. A kettő egybefonódása alkotja a tájegységet a Szilágyságot s a falu nevének  az első felét.  A „fő” a falu nevéből a kútfőre , a forrásra utal.Arra a forrásra amelyik a helységben található a település déli részén a Cseresznyekútnál. Ebből a forrásból ered a Szilágy patak. A név eredetéhez tartozik , hogy a Szilágy előtag épp e forrás miatt került a falu nevébe.  A „kereszt ” és az „ úr ” szavak alkotják a név további részét. A Keresztúr nevű helységek nevének eredetére nézve Petri Mór Réthy Lászlóra hivatkozva a következőket írja: ,,bennök nem a német kereszt urakat, keresztes vitézeket, de a keresztet, mint jelvényt kell látni, amit a középkori magyar nyelvszokás, úgy mint más szenteket, megurazott: Szent Péter úr, Szent Antal úr, tehát Szent Kereszt úr , Dominus Sancta Cruz.

Keresztúr temploma a régi feljegyzések szerint „négy alkalommmal bővült , melynek legrégebbi része gótikus stilben a XII. – XIII. századból való, erről tanúskodnak a falak támpilléreivel és faragott kőablakaival . A fedélzete szintén gót stílü volt zsindellyel fedve.     Az 1700-as évek után kezdték meg bővítését a hívek közadakozásából annak nyugati részén.  A harangláb helyett 1758-ban épült meg a kőtorony a patrónusi család : Kisdobai Sándor és neje Bíró Sára költségén. Ennek a jelentős momentumnak tanúi lehetünk, ha a torony nyugati oldalán elhelyezett latin feliratú emlékkőtáblát olvassuk „OPE DIVINA ELECTA PER SPECTABILEM  AC GRO D: ALEXANDRUM DOBAI  DE K: DOBA UNA CUM CON JUGE SUA SARA BIRO ANO DNI 1758. A templom mai főbejárati része 1866-ra készült el a hívek közadakozásából . A torony melletti karzat ahol a gyerekek és a fiatalok ülnek ma is őrzi a szép magyar motívumokkal díszitett kazettákat,  amelyet az 1772-es években festettek. A 29 méter magasságú torony harangjának felirata : „In honorem omnium creatoris Jehovae propriis sumptibus procuravit Alex. Dobai alias Székely de K. Doba , una cum conjuge sua Sara Biro pro ref. Eccl. Sz-f.-Kereszturiensi Anno D.1765”. A ma is megszólaló harangot Szlezák László öntötte Budapesten , felirata : „Készült Isten dicsőségére T. Palánki Károly préd. és Tóth Miklós főkurátor idejében 1853-ban , átöntetett a szilágyfőkeresztúri ref. hívek adományából Mentő István lelkész Csulak László tanító és Almási Miklós gondnok idejében az Úrnak 1943. esztendejében. „Tebenned bíztunk eleitől fogva”. A 9 regiszteres orgonát Jónás István nagyváradi mester építette a XIX. század második felében.

„Nem lehet kétleni , hogy e község lakói , Szilágy több magyar falvaival egy időben , 1530 körül fogadták el a Drágffy Gáspár főispán oltalma alatt Derecskei Demeter által terjesztett reformációt”. 1570-től már biztosan református  egyházként van nyilvántartva Szilágyfőkeresztúr . Ebben meghatározó szerepe volt a település birtokosának Keresztúri Dobzai János Erdélyország ítélő mesterének akit 1575-ben templomunkban temettek el családi kriptályában .

Templomunk legjelentősebb felújítása 2009-2010 ben volt.Teljes külső és belső  renoválás az eredeti állapotok helyreállításával. A gyülekezet adományából új padokra cseréltük ki a régieket és azok új szőttesekkel lettek diszítve .

Szilágyfőkeresztúri református egyház lelkészei :Dobzai István prédikátor 1589, Tyukody István 1618-1645 , Nádasdi István 1645-1668, Szatmári T. István 1668-1670 , Kisvárdai István 1670-1672 , Tolcsvai Mihály 1672-1681 , Kersztúri Pál 1681-1692, Körtvélyesi Mihály 1692-1743 , Uzoni Barta István 1643-1755 , Kelemen Péter 1758-1772 , Bereczki György 1772-1776 , Dombi István 1776-1801 , Kolcza Dávid 1801-1819 ,Surányi Nagy Mihály 1819-1828 , Püspöki Zsigmond 1828-1848 , Palánki Károly 1849-1875 , Fehér György 1875-1894 , Kenderesi Lajos 1894-1911 , Versényi Miklós beszolgáló lp. 1911-1913 , Nagy Lajos 1913-1921 , Székely Sándor 1922-1928 , Balogh Ferenc beszolgáló lp. 1929 , Mentő István 1930-1962 , Virág Károly 1963-1994 , Tolnai Miklós 1994- 

 

 

Best UK Bookis l.betroll.co.uk Ladbrokes
How to get bonus http://w.betroll.co.uk/ Will Hill